Marieke De Vrij

Stichting De Vrije Mare: Maatschappelijke Vernieuwing, Vormgeving vanuit Vrije Verbinding

 
 

Dierenwelzijn

Verwondering voor het wezen van dieren

Mens en dier zijn onderling van elkaar afhankelijk. Ze vormen samen één collectief veld dat op ieder wezen doorwerkt. Dieren onthullen onbewuste lagen in onszelf en daardoor delen van ons diepere wezen. Door hun woordeloze vanzelfsprekende Zijn, spiegelen zij dát wat wij in onszelf niet of nauwelijks herkennen. Mensen hebben dieren nodig om te komen tot een diepere substantiële kennis van het eigen zelf. Als wij dieren leed aan doen, werkt dat door naar onbewust leed in ons mensen zelf. Dieronterende productiemethoden hebben daarom een enorme impact op ons welzijn en onze geestelijke ontwikkeling. Als mens en dier zich wezenlijk op elkaar afstemmen, ontstaat begrip voor scheppingskrachten. Vanuit deze scheppingskrachten herleef je dieper waarvoor je geschapen bent: begeestering tot in de stof creëren.

Onze missie en uitdaging

De Vrije Mare wil met de inspiraties van Marieke de Vrij een constructieve bijdrage leveren aan het bevorderen van dierenwelzijn. We doen dit door:

  • De kennis en inspiraties van Marieke de Vrij uit te dragen en breed te verspreiden via artikelen, publicaties,  lezingen, studiedagen en website.
  • De dialoog met betrekking tot het thema dierenwelzijn te verdiepen in relatie tot het wezen van dieren, hun betekenis voor de menselijke ontwikkeling, genetische modificatie, dierenrechten en leefomstandigheden.
  • Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor het thema dierenwelzijn door een interdisciplinaire benadering. Dierenwelzijn benaderen in relatie tot Volksgezondheid, Consumentengedrag, Bedrijfseconomische aspecten, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Ethiek, Overheidsbeleid, Onderzoek en Onderwijs. 
  • Het aandragen van handelingsperspectieven én het bemoedigen van voorbeeldgedrag en dierenwelzijn-initiatieven.

We richten ons op dieren in de breedst mogelijke zin: dieren in de (intensieve) veehouderij, proefdieren, gezelschapsdieren, dieren in natuurgebieden, vissen en bijen.

Onze ambassadeur: Wim van Oort

‘Ik ben geboren op een boerderij, een kleinschalig gemengd bedrijf waar het land nog bewerkt werd met een paard, de kippen buiten scharrelden, de varkens zich konden onderdompelen in een modderbad en de koeien gemolken werden in de wei. Op 9-jarige leeftijd kwam de grote verandering.
Op advies van de Landbouwvoorlichtingsdienst was specialisatie nodig en kozen mijn ouders, door gebrek aan grond, voor een varkenshouderijbedrijf. De varkens bleven binnen, eerst nog op stro, maar later op betonroosters. Biggen werden gecastreerd ter voorkoming van een sterke vleesgeur en staartjes moesten geknipt ter voorkoming van kannibalisme. Vanaf dat moment voelde ik mijn eerste weerstand tegen deze productiewijze. Vanuit een symbolisch protest ben ik vegetariër geworden. Evengoed voelde ik mij erg betrokken bij de agrarische sector en ben een opleiding gaan volgen aan de Hogere Agrarische School, waar ik mij verdiept heb in de verschillende aspecten van dierlijke productie. Na mijn studie heb ik 8 jaar in Tanzania gewerkt waar ik een andere mens-dier-relatie aantrof: een grotere verbondenheid met de natuur, wederzijds respect en afhankelijkheid. Dit verblijf heeft mijn grondhouding ten aanzien van alles wat leeft diepgaand veranderd.
Ten tijde van de Q-koorts met grootschalige ruimingen werd ik tijdens een bijeenkomst met Marieke de Vrij diep geraakt door haar inspiraties. Vanaf dat moment voelde ik mij geroepen om mijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van dieren actiever op te pakken.

Website en nieuwsbrief DierenPerspectief

Sinds 2012 verspreiden we de inspiraties van Marieke de Vrij die betrekking hebben op dierenwelzijn ook via een nieuwsbrief en een aparte website: www.dierenperspectief.nl. We besteden aandacht aan actualiteiten, verdieping, dierenrechten en een inspirerend bedrijf of initiatief.
Wilt u de gratis digitale nieuwsbrief automatisch ontvangen, geef dan uw e-mailadres door via contact@dierenperspectief.nl.

Voor de laatste nieuwsbrief klik hier.

Activiteiten rond Dierenwelzijn

Voor actuele informatie verwijzen we graag naar de agenda van DierenPerspectief.
Wim van Oort over dierenwelzijn. Klik hier om naar het luister-deel van de website te gaan, waar ook dit interview over dierenwelzijn staat.

Solidariteitsgroep Dierenwelzijn

Onze ambities zijn groot. Naarmate meer mensen zich inzetten, kunnen we meer bereiken. We zijn op zoek naar betrokken mensen voor uiteenlopende bijdragen: het schrijven en redigeren van artikelen, het organiseren van studiedagen, provinciale contactpersonen en meedenkers over dierenwelzijn initiatieven. Maar ook mensen voor eenvoudige hand- en spandiensten. Ook geraakt en bereid om jouw kwaliteiten in te zetten?  Dan ben je van harte welkom bij de solidariteitsgroep Dierenwelzijn. Voor nadere informatie: Wim van Oort, contact@dierenperspectief.nl.

In juli 2011 verscheen in de Volkskrant een reactie van Wim van Oort in het kader van de opheffing van de commissie dierhouderij. Lees hier het artikel.